Aanbieding!

Washington’s War (Second Printing)

 51,00

Uitverkocht

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 2
Gem speelduur 90 min

Washington’s War is het langverwachte herontwerp van het originele kaartgestuurde spel, Wij de Mensen. Washington’s War zet, net als zijn voorganger, de strijdkrachten van een wereldmacht (Engeland) tegenover zijn opstandige Amerikaanse kolonisten terwijl ze vechten voor hun onafhankelijkheid.

Washington’s War is een echt herontwerp dat de diepgaande strategie van We the People handhaaft en tegelijkertijd een game creëert met een zeer korte speeltijd (ongeveer 90 minuten). In tegenstelling tot de meeste wargames kunnen jij en je tegenstander in Washington’s War twee keer spelen terwijl je in één keer van kant wisselt. Deze functie maakt het mogelijk om snel toernooien te spelen, zowel face-to-face als op internet. Washington’s War is het perfecte tegengif voor een tijdbewust publiek dat tot nu toe alleen Eurogames had kunnen kiezen.

Washington’s War beschikt over een door dobbelstenen aangedreven vechtsysteem dat gevechten snel oplost en zeer vriendelijk is voor internetspelen. Het spel beschikt ook over een nieuw CDG-weggooimechanisme dat elke kaart in je hand speelbaar maakt, doordat je tegenstander zijn weggegooide gebeurtenissen kan kopen voor een operatiekaart. Nu creëren ongebruikelijke kaartdistributies uitdagingen en geen onoverkomelijke barrières voor het bevorderen van uw strategie.

De grootste ontwerpveranderingen tussen We the People en Washington’s War, naast de bovengenoemde nieuwe spelmechanismen, is de grotere nadruk op de asymmetrische mogelijkheden van de twee partijen. De Britten zijn een conventioneel leger met een dominante marinecapaciteit die hen grote krachten geeft in de kustgebieden. De Amerikanen zijn een onconventionele strijdmacht met een klein continentaal leger onder leiding van George Washington, dat verlangt naar Franse interventie. Terwijl de Britten worstelen om hun invloed landinwaarts uit te breiden, worstelen de Amerikanen om hun milities in het veld te houden. Uiteindelijk is het de partij die beter in staat is om hun sterke punten te benutten en hun kwetsbaarheden te beschermen, die de overhand heeft in Washington’s War.

Washington’s War werd uitgebreid getest op internet in toernooivorm om de duidelijkheid van de regels te garanderen onder de druk van de concurrentie. Wat oud was, is weer nieuw… wees de man op het witte paard en sticht een nieuwe natie, of wees een koning die zijn imperium probeert te redden tijdens een wereldoorlog.

COMPONENTEN:
* 2 dubbeldikke werkbladen
* GEMONTEERDE 22″x34″ kaart
* 110 gebeurteniskaarten
* 2 6-zijdige dobbelstenen
* Regelboek
* Speelboek
* 2 Spelershulpkaarten

GEPUBLICEERD: 2010
ONTWERPER: Mark Herman
ONTWIKKELAAR: Joel Toppen
KUNSTDIRECTEUR: Rodger B. MacGowan
KAART & KAART KUNST: Mark Simonitch
TEGENKUNST: Harold Lieske

Washington’s War is the long awaited re-design of the original card driven game, We the People. Washington’s War, like its predecessor, pits the forces of a world power (England) against its rebellious American colonists as they fight for their independence.

Washington’s War is a true re-design that maintains the deep strategy of We the People while creating a game with a very short playing time (approximately 90 minutes). Unlike most wargames, Washington’s War allows you and your opponent to play twice while switching sides in one sitting. This feature allows for rapid tournament play either face-to-face or on the Internet. Washington’s War is the perfect antidote for a time conscious crowd whose only option up to now have been Eurogames.

Washington’s War features a dice-driven combat system that quickly resolves combat and is very friendly to Internet play. The game also features a new CDG discard mechanic that makes every card in your hand playable by allowing your opponent to buy his discarded events for an operations card. Now, unusual card distributions create challenges and not insurmountable barriers for advancing your strategy.

The biggest design changes between We the People and Washington’s War, besides the aforementioned new game mechanics, is the increased emphasis on the asymmetrical capabilities of the two sides. The British are a conventional army with a dominant naval capability that gives them great strengths in the coastal regions. The Americans are an unconvential force with a small Contintental Army led by George Washington who yearn for French intervention. While the British struggle to expand their influence inland, the Americans struggle to keep their militia forces in the field. In the end it is the side that is better able to play to their strengths and protect their vulnerabilities that prevails in Washington’s War.

Washington’s War was broadly tested on the Internet in a tournament format to ensure clarity of rules under the stresses of competition. What was old is new again…be the man on the white horse and father a new nation, or be a king trying to save his empire during a world war.

COMPONENTS:
* 2 Double-thick Counter Sheets
* MOUNTED 22″x34″ Map
* 110 Event Cards
* 2 6-sided dice
* Rule Book
* Play Book
* 2 Player Aid Cards

PUBLISHED: 2010
DESIGNER: Mark Herman
DEVELOPER: Joel Toppen
ART DIRECTOR: Rodger B. MacGowan
MAP & CARD ART: Mark Simonitch
COUNTER ART: Harold Lieske