Algemene voorwaarden – GDPR

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Naam ondernemer: Novellis Marcello, handelend onder de namen: Queen of Games
Btw-identificatienummer: BE0639948590
Bankgegevens: IBAN BE45 3770 6921 4789, BIC BBRUBEBB
E-mailadres: info@queenofgames.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Bij betaling worden deze (stilzwijgend)aanvaard.

Artikel 3 – Het aanbod
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Beschadigde games, we hebben een een aanbod van beschadigde games, op deze games voorzien we een extra korting, de aangeboden prijs houd rekening dat er ook beschadiging mogen zijn aan de binnenkant. Bij deze zijn geen extra korting meer mogelijk als de inhoud beschadigd is. We denken bij deze aan speelborden, kaarten, inserts,…

Artikel 4 – Prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere prijswijziging waaraan de onderneming geen vat op heeft. Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclfusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Al onze prijzen online zijn netto afhaalprijzen die reeds rekening houden met bepaalde kortingen. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
Via dit document kan u zeker gebruik maken van het herropeingrecht,
link
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De vermelding mag via mail/tel of via het modelformlier (zie link hierboven of verder) gebeuren. De verzendingskosten voor de retour zijn voor rekening van de klant. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zullen wij het volledig betaalde bedrag binnen de 14 dagen nadat u als consument ons op de hoogte heeft gebracht terugstorten,

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument is in geen geval aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen wanneer de onderneming heeft nagelaten om overeenkomstig artikel VI.45, § 1, 8°, informatie over het herroepingsrecht te verstrekken.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail via (info@queenofgames.be) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Ook kan u als consument gebruik maken van dit modelformulier https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf Als consument heeft u 14 dagen vanaf de dag na ontvangst van de goederen om ons op de hoogte te brengen van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Nadat we hiervan op de hoogte zijn gesteld, heeft u als consument nog eens 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Als onderneming willen we jullie consument ook altijd op de hoogte brengen van de Europese Commissie voor Consumentengeschillen, linkje hieronder
Consumentengeschillen – Online Dispute Resolution
We hopen natuulijk dat we er onderling uit geraken, maar toch willen we jullie als consument volledig informeren.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument ontvangt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De onderneming verricht de terugbetaling als bedoeld in het eerste lid onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Artikel 10 –  Aansprakelijkheid tijdens de verzending
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. In geval van vergissing in deze gegevens kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld. Het risico van beschadiging en/of verlies van het product(en) blijft bij de ondernemer tot bij bezorging aan de consument of vertegenwoordiger opgegeven door de consument.

Artikel 11 – Betaling
Betalingen dienen door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 12 –  Betwistingen
Eventuele klachten dienen door de koper via het contactformulier of door aangetekende verzending en binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan de onderneming. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oostende bevoegd.

Artikel 13 – Beschikbaarheid
Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Als we de producten zelf niet op voorraad hebben zijn we afhankelijk van de meldingen die we ontvangen van onze leveranciers. Op het moment dat de koper een bestelling doet zullen we de producten die we niet zelf op voorraad hebben zo snel mogelijk bestellen en brengen we de koper op de hoogte van de vermoedelijke levertermijn. Alle fouten en wijzigingen zijn onafhankelijk van onze wil en vallen niet binnen onze verantwoordelijkheid. Mocht een product na bestelling niet beschikbaar zijn, dan wordt u hiervan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, waarna u een volledige terugbetaling van de bestelde goederen zal ontvangen. De onderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het naleven van de leveringstermijn die ter indicatie wordt opgegeven op onze website. De overschrijding van de leveringstermijn kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding. U hebt het recht de bestelling te annuleren als de wachttijd meer dan 28 werkdagen bedraagt en we de bestelde producten nog niet hebben overgedragen aan onze transporteur. Indien het product niet op voorraad is en het is belangrijk dat u het voor een bepaalde datum ontvangt, vragen wij u om ons vooraf te contacteren zodat we u een zo correct mogelijke inschatting kunnen geven van de haalbaarheid van de door u gewenste leveringsdatum.

Art 14 Combineerbaarheid van promoties
Het is niet mogelijk om een kortingscode te gebruiken op een product dat al in promotie is, tenzij dit specifiek wordt aangegeven in de toelichting van de kortingscode. Er kan hoe dan ook slechts één kortingscode per bestelling worden gebruikt en verschillende kortingen zijn niet combineerbaar.

art 15 Garantie
de wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar voor consumptiegoederen is van toepassing
Het komt niet zo vaak voor, maar mocht er iets tekort zijn contacteer ons gerust, we zorgen voor een oplossing, de meest voorkomende klacht is bv iets tekort in de doos, meestal word dit netjes en relatief snel opgelost door de uitgever van het spel, In de meeste gevallen is dit binnen de 30 dagen, maar soms kan het wat langer duren.

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van:

Marcello Novellis – Queen of Games
Mimosalaan 34
8400 Oostende
Ondernemingsnummer 0639948590
( hierna ‘QoG‘ genoemd)

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn.

We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd.

Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

QoG zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van QoG om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

2. Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal gegevens verzamelt. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.

We gebruiken volgende cookies,

_ga
Analytics
The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
2 years

_gid
Analytics
Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
1 day

_gat
Performance
This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites.
1 minute

3. Je account

Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling of om jouw mening te vragen

Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Je kan je account steeds annuleren,

4. Online bestellen of reserveren

Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.

5. Inschrijven op de nieuwsbrief

Je kan je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we je naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en interesses. Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen, aankopen en surfgedrag.

Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.

Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt.

Marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan QoG jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot QoG, haar producten en/of diensten. QoG kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen met ons.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen QoG zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden,

Doorgifte aan derden

Alle gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van Mollie en Bpost, dit word enkel gedaan als u daar ook voor kiest,

Mollie & Paypal:
Mollie’s en Paypal gebruiken we als betaaldienstverlener en gegevens worden in die context gedeeld.

Bpost:
Bpost gebruiken we voor het opsturen van onze goederen, en in die context worden de gegevens gedeeld.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en QoG.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant wordt van QoG, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan QoG. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

3. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

4. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door QoG verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:

Klantenservice Queen of Games
t.a.v. Privacy afdeling
Mimosalaan 34
8400 Oostende

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal QoG zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal QoG je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.

7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

8. Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35

Laatst bijgewerkt 24/05/2018