Aanbieding!

Smartphone Inc

 55,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 853211004622 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 1 a 5
Gem speelduur 60 a 90 min

Bij Smartphone Inc. word je CEO van een van de grootste smartphoneproducerende bedrijven in de tijd dat smartphones nog maar net de wereld begonnen te veroveren. Onderzoek technologieën, ontwikkel uw fabriek, bouw uw wereldwijde kantorennetwerk op en overtref uw concurrenten.

Smartphone Inc. is een economische simulatie Eurogame. Gedurende vijf rondes programmeren spelers hun beslissingen over prijs, productie, onderzoek en uitbreiding om meer winst te maken en het meest succesvolle bedrijf ter wereld te worden door meer geld te verdienen dan hun rivalen. De game beschikt over een uniek planningsmechanisme, dat patchmechanismen combineert met bied- en actieselectie. Elk van de rondes bestaat uit acht eenvoudige fasen: planning, prijsstelling, productie, ontwikkeling, onderzoek, uitbreiding, verkoop en winst.

In de planningsfase nemen alle spelers tegelijkertijd een beslissing voor het volgende jaar door hun twee plankaarten en al hun ontwikkelingstegels te patchen. Dit plan bepaalt alle andere fasen, aangezien spelers daarin geplande acties zullen gebruiken.

Tijdens de prijsfase veranderen spelers hun prijs op basis van hun beslissing. Een lagere prijs helpt om eerder te gaan en meer smartphones op de markt te verkopen, maar een hogere prijs, hoewel riskant, helpt de speler om meer geld te verdienen.

In de productie produceren alle spelers tegelijkertijd smartphones, op basis van hun plan.

Tijdens de ontwikkeling nemen de spelers om de beurt de ontwikkelingstegels, waardoor hun planmogelijkheden in verdere rondes worden uitgebreid. Alle volgende fasen worden in beurtvolgorde gespeeld.

Bij onderzoek gebruiken spelers om de beurt hun onderzoekspunten op basis van hun beslissing om nieuwe technologieën te ontdekken. Elke technologie heeft niet alleen de mogelijkheden van spelers vergroot om smartphones aan klanten te verkopen, maar geeft ze ook speciale kracht. Er zijn zes verschillende technologieën in het spel, die allemaal twee verschillende krachten kunnen gebruiken.

In de uitbreidingsfase gebruiken spelers uitbreidingspunten uit hun plan om kantoren in aangrenzende regio’s te openen, waardoor ze in die regio kunnen verkopen en hun netwerk van kantoren in verdere beurten naar meer regio’s kunnen ontwikkelen.

In de verkoopfase verkopen spelers geproduceerde telefoons in regio’s waar ze kantoren hebben. Maar er is beperkte ruimte in regio’s – als uw prijs te hoog is, kunnen snellere rivalen u ervan weerhouden te verkopen. Aan het einde van de fase zijn alle onverkochte smartphones benut.

In de winstfase krijg je inkomsten voor je smartphones. Voor alle verkochte telefoons krijgt u evenveel dollars als hun prijs. Ook de speler die meer telefoons in de regio heeft verkocht, krijgt winst voor het beheersen van de accessoiremarkt. Aan het einde van deze fase worden alle verkochte smartphones van de kaart verwijderd – en begint een nieuwe ronde.

Na vijf rondes wint de rijkste speler.

In Smartphone Inc., you become a CEO of one of the largest smartphone-producing companies in the time when smartphones were only beginning to conquer the world. Research technologies, develop your factory, build your worldwide office network, and outprice your competitors.

Smartphone Inc. is an economic simulation Eurogame. Over five rounds, players program their decisions about price, production, research, and expansion in order to earn more profits and become the most successful company in the world by earning more money than rivals. The game features a unique mechanism of planning, which combines patching mechanisms with bidding and action selection. Each of the rounds consists of eight simple phases: planning, pricing, production, development, research, expansion, selling, and profits.

In the planning phase, all players simultaneously make a decision for the next year by patching their two plan cards and all of their development tiles. This plan determines all of the other phases, as players will use planned actions in them.

During the pricing phase, players change their price, according their decision. A lower price helps to go earlier and sell more smartphones on the market, but higher price while risky help player to earn more money.

In production, all players simultaneously produce smartphones, based on their plan.

In development, players in turn order take the development tiles, which expands their plan possibilities in further rounds. All following phases will be played in turn order.

In research, players in turn order use their research points based on their decision to discover new technologies. Each technology has not only expanded players’ ability to sell smartphones to the customers, but also give them special power. There are 6 different technologies in the game, with every one of them has two different powers to use.

In the expansion phase, players use expansion points from their plan to open offices in neighbor regions, which allow them to sell in that region and develop their network of offices to more regions in further turns.

In the sale phase, players sell produced phones in regions, where they have offices. But there is limited space in regions – if your price is to high, faster rivals can block you from selling. At the end of the phase all unsold smartphones are utilized.

In the profit phase, you get income for your smartphones. All sold phones get you as many dollars, as their price. Also the player who sold more phones in the region gets profits for controlling the accessory market. At the end of this phase all sold smartphones discarded from the map – and a new round begins.

After five rounds, the richest player wins.