Aanbieding!

On Mars

 127,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 609456648226 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 1 a 4
Gem duur 90 a 150 min

Na het succes van onbemande rovermissies hebben de Verenigde Naties het Department of Operations and Mars Exploration (D.O.M.E.) opgericht. De eerste kolonisten arriveerden in het jaar 2037 op Mars en in de decennia na de oprichting van Mars Base Camp begonnen particuliere exploratiebedrijven te werken aan de oprichting van een zichzelf onderhoudende kolonie. Als hoofdastronaut voor een van deze ondernemingen wil je een pionier zijn in de ontwikkeling van de grootste, meest geavanceerde kolonie op Mars door zowel D.O.M.E. missiedoelen en de privéagenda van uw bedrijf.

In het begin ben je afhankelijk van voorraden van de aarde en zul je vaak moeten reizen tussen het Marsruimtestation en het oppervlak van de planeet. Naarmate de kolonie zich in de loop van de tijd uitbreidt, verleg je je activiteiten naar de bouw van mijnen, stroomgeneratoren, waterzuigers, kassen, zuurstoffabrieken en schuilplaatsen. Je doel is om een ​​zichzelf in stand houdende kolonie te ontwikkelen, onafhankelijk van welke aardse organisatie dan ook. Dit vereist inzicht in het belang van water, lucht, energie en voedsel – de noodzaak om te overleven.

Durf jij deel te nemen aan de grootste uitdaging van de mensheid?

On Mars wordt gespeeld over verschillende rondes, die elk uit twee fasen bestaan: de kolonisatiefase en de shuttlefase.

Tijdens de kolonisatiefase neemt elke speler een beurt waarin hij of zij acties onderneemt. De beschikbare acties zijn afhankelijk van de kant van het bord waarop ze staan. Als je in een baan om de aarde bent, kun je blauwdrukken nemen, technologieën kopen en ontwikkelen en voorraden uit het magazijn halen. Als je op de oppervlakte van de planeet bent, kun je gebouwen bouwen met je bots, deze gebouwen upgraden met behulp van blauwdrukken, wetenschappers en nieuwe contracten meenemen, nieuwe schepen verwelkomen en het oppervlak van de planeet verkennen met hun rover. In de Shuttle-fase kunnen spelers in een baan om de aarde tussen de kolonie en het ruimtestation reizen.

Alle gebouwen op Mars zijn van elkaar afhankelijk en sommige zijn nodig om de kolonie te laten groeien. Voor het bouwen van schuilplaatsen waar kolonisten kunnen wonen is zuurstof nodig; voor het genereren van zuurstof zijn planten nodig; voor het kweken van planten is water nodig; om water uit ijs te halen is stroom nodig; voor het opwekken van energie zijn mijnbouwmineralen nodig; en voor het delven van mineralen zijn kolonisten nodig. Het verbeteren van het vermogen van de kolonie om elk van deze hulpbronnen te leveren, is van cruciaal belang. Naarmate de kolonie groeit, zijn er meer schuilplaatsen nodig zodat de kolonisten de onherbergzame omstandigheden op Mars kunnen overleven.

Tijdens het spel proberen spelers ook missies te voltooien. Zodra in totaal drie missies zijn voltooid, eindigt het spel. Om het spel te winnen, moeten spelers bijdragen aan de ontwikkeling van de eerste kolonie op Mars. Dit wordt tijdens het spel weergegeven doordat spelers Opportunity Points (OP) verdienen. De speler met de meeste OP aan het einde van het spel wordt tot winnaar uitgeroepen.

Following the success of unmanned rover missions, the United Nations established the Department of Operations and Mars Exploration (D.O.M.E.). The first settlers arrived on Mars in the year 2037 and in the decades after establishment Mars Base Camp, private exploration companies began work on the creation of a self-sustaining colony. As chief astronaut for one of these enterprises, you want to be a pioneer in the development of the biggest, most advanced colony on Mars by achieving both D.O.M.E. mission goals as well as your company’s private agenda.

In the beginning, you will be dependent on supplies from Earth and will have to travel often between the Mars Space Station and the planet’s surface. As the colony expands over time, you will shift your activities to construct mines, power generators, water extractors, greenhouses, oxygen factories, and shelters. Your goal is to develop a self-sustaining colony independent of any terrestrial organization. This will require understanding the importance of water, air, power, and food — the necessities for survival.

Do you dare take part in humankind’s biggest challenge?

On Mars is played over several rounds, each consisting of two phases – the Colonization Phase and the Shuttle Phase.

During the Colonization Phase, each player takes a turn during which they take actions. The available actions depend on the side of the board they are on. If you are in orbit, you can take blueprints, buy and develop technologies, and take supplies from the Warehouse. If you are on the surface of the planet, you can construct buildings with your bots, upgrade these buildings using blueprints, take scientists and new contracts, welcome new ships, and explore the planet’s surface with their rover. In the Shuttle Phase, players may travel between the colony and the Space Station in orbit.

All buildings on Mars have a dependency on each other and some are required for the colony to grow. Building shelters for Colonists to live in requires oxygen; generating oxygen requires plants; growing plants requires water; extracting water from ice requires power; generating power requires mining minerals; and mining minerals requires Colonists. Upgrading the colony’s ability to provide each of these resources is vital. As the colony grows, more shelters are needed so that the Colonists can survive the inhospitable conditions on Mars.

During the game, players are also trying to complete missions. Once a total of three missions have been completed, the game ends. To win the game, players must contribute to the development of the first colony on Mars. This is represented during the game by players gaining Opportunity Points (OP). The player with the most OP at the end of the game is declared the winner.