Aanbieding!

Mare Nostrum Empires

 69,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 019962004407 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 3 a 5
Gem speelduur 90 a 120 min

De oude Romeinen noemden de Middellandse Zee ‘mare nostrum’, wat Latijn is voor ‘onze zee’.

Mare Nostrum is een spel waarin 3 tot 5 spelers hun individuele oude rijken naar de heerschappij van Mare Nostrum leiden. Je vergroot de bekendheid en glorie van je rijk door je invloed uit te breiden naar nieuwe provincies, vervolgens je handelskaravanen uit te breiden, markten te bouwen en nieuwe steden en tempels te stichten. Je kunt helden rekruteren en wonderen creëren om je goede doel te helpen. Maar pas op voor uw ‘vrienden’, want zij kunnen uw winsten met jaloezie en hebzucht aanschouwen…

Mare Nostrum is een herintroductie door Academy Games en Asyncron van de originele release uit 2003 met bijgewerkte regels, tellers en kaartbord. Deze editie bevat veel nieuwe componenten en meerdere nieuwe manieren om te winnen!

Meer gedetailleerd kies je een imperium om te leiden, dat begint met drie provincies. Je kunt de leiding nemen met Caesar van Rome en zijn machtige legioenen, of met Pericles, de prominente Griekse staatsman en redenaar, met de grote Babylonische wetgever en genezer koning Hammurabi, of met koningin Cleopatra van Egypte, wier ingenieurs leiding gaven aan de ontwikkeling van graanopslag en irrigatie, of met Hannibal, leider van Carthaginië, wiens kooplieden floreerden van handel en commercie. Nu beslis jij hoe je je imperium gaat laten groeien. Je kunt dit doen door:

Je handel uitbreiden en wonderen creëren.
Concentreren op cultuur en het bouwen van de grote piramides.
Het ontwikkelen van een sterk en machtig leger om de provincies van andere rijken te bezetten, of
Politiek leiderschap uitoefenen door de titels Handelsleider, Cultureel Leider en Militair Leider op te eisen.
Mare Nostrum – Empires verschilt op verschillende belangrijke punten van de originele Mare Nostrum, met nieuwe verbeteringen die bijdragen aan de ervaring van het spel. Sommige significante veranderingen verbeteren het tempo van het spel, en andere vertegenwoordigen subtiele veranderingen die de balans en kwaliteit van het spel verbeteren.

‘Overwinningsvoorwaarden’
Mare Nostrum – Empires voegen nog twee overwinningsvoorwaarden toe, naast het oorspronkelijke bouwen van de Grote Piramides en het verzamelen van 5 helden en/of wonderen. Nu kan de overwinning worden behaald door je imperium uit te breiden en 4 hoofdsteden en/of legendarische steden te controleren, of door de titels van handels-, cultuur- en militaire leider te behouden. Spelers kunnen nu compleet verschillende strategieën volgen in hun imperiumuitbreidingen!
‘Grondstoffen & Spelcomponenten’
Belastingen en goede middelen in Mare Nostrum – Rijken worden vertegenwoordigd door dikke tellers.
Er is een 13e handelsbron aan het spel toegevoegd.
Het aantal gebouwen is uitgebreid van 58 naar 72.
Helden en wonderen worden nu weergegeven door tegels van hoge kwaliteit in plaats van kaarten. Deze helden en wonderen voegen nieuwe mogelijkheden toe aan het spelspel en beïnvloeden ook de leiderschapssporen.
Het kaartbord is nu volledig aanpasbaar voor 3-5 spelers. We hebben het Leiderschapskaartbord ontgrendeld, dat VEEL aan het spel toevoegt.
We hebben ook de regels voor 2 spelers ontgrendeld, die volledig zijn ontwikkeld en klaar om te worden afgedrukt! En we hebben de Barbarians toegevoegd, waardoor het spel voor 2 spelers nog moeilijker te spelen is. (kwaadaardige lach op de achtergrond 🙂

‘Handelsfase’
Handelen is vernieuwd en beschikt over een geheel nieuw systeem.
De handelsleider is beperkt tot 3 keuzes voor het uitwisselen van grondstoffen: hij heeft drie ruiltokens gemarkeerd met ‘0 of 5’, ‘1 of 2’ en ‘3 of 4’, die het aantal grondstoffen bepalen dat elke speler moet aanbieden voor handel . Alle drie de ruiltokens moeten worden gespeeld voordat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit voegt veel tactiek en strategie toe.

Er zijn legendarische steden aan het spel toegevoegd, die één verborgen hulpbron produceren die alleen bekend is bij de controller van de stad. Dit is een subtiele verandering waarmee spelers hun tegenstanders kunnen laten raden welke grondstoffen ze hebben verzameld.

‘Bouwfase’
Het rekruteren en bouwen van helden en wonderen is vernieuwd zodat het een gradiëntkost is die begint bij 6 grondstoffen en bij elke aankoop met 1 grondstof toeneemt. De 5e Helden of Wonderen kosten 10. Hierdoor kan elke speler in de loop van het spel redelijkerwijs 2-3 Helden of Wonderen rekruteren of bouwen, waardoor elke strategie diepte krijgt.
Een andere stroomlijningsverandering stelt spelers in staat een provincie te bouwen in dezelfde beurt waarin ze invloed naar de provincie hebben verspreid.

‘Gevechtsfase’
Mare Nostrum – Empires bevat nu Legion en Trireme Battle Dice die van elkaar verschillen. Legion Battle Dice heeft een bereik van 3-6 met gezichten 3, 3, 4, 4, 5, 6 en Trireme Sea Battle Dice heeft een bereik van 2-5 met gezichten 2, 3, 3, 4, 4, 5. Dit betekent dat gevechten minder willekeur en meer strategie met zich meebrengen, en dat de mogelijkheid wordt beperkt om een ​​speler volledig te blokkeren met een paar marine-eenheden.
Forten hebben ook de mogelijkheid om één treffer tijdens een gevecht op te vangen, waardoor hun algehele bruikbaarheid wordt vergroot.
Deze veranderingen brengen gevechten in balans door een deel van de willekeur weg te nemen en de algehele kwaliteit van de ervaring te verbeteren.

The ancient Romans called the Mediterranean Sea “mare nostrum”, which is Latin for “our sea”.

Mare Nostrum is an empire-building game in which 3-5 players lead their individual ancient empires to dominion of Mare Nostrum. You grow the fame and glory of your empire by expanding your influence into new Provinces, then extending your Trade Caravans, building Markets, and founding new Cities and Temples. You can recruit Heroes and create Wonders to help your cause. But beware of your “friends” because they may look upon your gains with envy and greed…

Mare Nostrum is a re-introduction by Academy Games and Asyncron of the original 2003 release with updated rules, counters, and map board. This edition includes many new components and multiple new ways to win!

In more detail, you choose an empire to lead, which begins with three Provinces. You can lead with Caesar of Rome and its powerful Legions, or with Pericles, the prominent Greek statesman and orator, with the great Babylonian lawgiver and healer King Hammurabi, or with Queen Cleopatra of Egypt, whose engineers led in the development of grain storage and irrigation, or with Hannibal, leader of the Carthaginia, whose merchants thrived on trade and commerce. Now you decide how you will grow your empire. You can do this by:

Expanding your Trade and creating Wonders.
Concentrating on Culture and building the great Pyramids.
Developing a strong and powerful Military to occupy the Provinces of other empires, or
Exerting Political Leadership by claiming the titles of Trade Leader, Cultural Leader, and Military Leader.
Mare Nostrum – Empires’ differs from the original Mare Nostrum in several key ways, with new improvements that add to the experience of the game. Some significant changes improve the pacing of the game, and others represent subtle changes that improve the balance and quality of play.

‘Victory Conditions’
Mare Nostrum – Empires add two more victory conditions, beyond the original building of the Great Pyramids and collecting 5 Heroes and/or Wonders. Now victory can be achieved by expanding your empire and controlling 4 Capital and/or Legendary Cities, or by holding the titles of Trade, Culture and Military Leader. Players can now follow completely different strategies in their empire expansions!

‘Resources & Game Components’
Tax and Good Resources in Mare Nostrum – Empires are represented by thick counters.
A 13th trade resource has been added to the game.
The number of buildings has been increased from 58 to 72.
Heroes and Wonders are now represented by high quality tiles rather than cards. These Heroes and Wonders add new capabilities to game play and also influence the Leadership tracks.
The map board is now fully adaptable for 3-5 players. We have unlocked the Leadership mapboard, which adds a LOT to game play.
We have also unlocked the 2-player rules, which are fully developed and ready to be printed! And, we have added the Barbarians, which make the 2 player game even more difficult to play. (Evil laugh in the background 🙂

‘Trade Phase’
Trading has been revamped and features an all new system.
The Trade Leader is limited to 3 choices for Resource exchange: He has three Exchange tokens marked with ‘0 or 5’, ‘1 or 2’, and ‘3 or 4’, that dictate the number of resources each player must offer for trade. All three Exchange tokens must be played before they may be reused. This adds a lot of tactics and strategy.

Legendary Cities have been added to the game, which produce one hidden resource known only to the controller of the city. This is a subtle change that allows players to keep their opponents guessing as to what resources they have gathered.

‘Build Phase’
Recruitment and Building of Heroes and Wonders has been revamped to be a gradient cost starting at 6 Resources, increasing by 1 Resource with each purchase. The 5th Heroes or Wonder has a cost of 10. This allows each player to reasonably recruit or build at least 2-3 Heroes or Wonders over the course of the game, adding depth to each strategy.
Another streamlining change allows players to build in a Province on the same turn in which they have spread Influence into the Province.

‘Battle Phase’
Mare Nostrum – Empires now includes Legion and Trireme Battle Dice that differ from each other. Legion Battle Dice have a range of 3-6 with faces 3, 3, 4, 4, 5, 6 and Trireme Sea Battle Dice have a range of 2-5 with faces 2, 3, 3, 4, 4, 5. This means that battles have less randomness and more strategy involved, as well as limiting the ability to fully blockage a player with a few naval units.
Fortresses also have the ability to absorb one hit during a battle, expanding their overall usefulness.
These changes balance battles by removing some of the randomness and improving the overall quality of the experience.