Aanbieding!

Great Battles of Alexander Deluxe Expanded Edition

 92,50

Uitverkocht

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 1 a 4
Gem speelduur 240 min

The Great Battles of Alexander: Deluxe Edition, de bijgewerkte, uitgebreide, volledig in kleur verbeterde versie van het bestverkochte, meermaals bekroonde spelsysteem waarmee de Great Battles of History-serie begon, bevat nieuwe speltellers, kaarten, verpakkingen , veldslagen en scenario’s die alle grote veldslagen uit het originele spel en de Juggernaut-module omvatten, plus vijf extra veldslagen… tien in totaal. The Great Battles of Alexander: Deluxe Edition is vrijwel de volledige geschiedenis van Alexander de Grote en de Macedonische oorlogskunst.

Spelkenmerken:

 • Regels van de derde editie, met veel wijzigingen en toevoegingen
 • Nieuwe kaarten voor The Granicus en Chaeronea, plus een uitgebreide Gaugamela-kaart
 • Legers voor de Donaustammen, Illyriërs, Grieken, Perzen, Scythen en Indiërs
 • Achttien nieuwe Macedonische commandanten
 • Nieuw Restricted Line Command-systeem voor Perzen, Indiërs en Grieken
 • Vleugelcommandanten en Macedonische contingentcommandanten
 • Cavalerie-schokformaties: de Companion Wedge en de Thessalian Diamond
 • De Perzische Onsterfelijken en Verwanten, Macedonische artillerie, gekatafracteerde cavalerie… en gekatafracteerde olifanten!

Componenten:

 • 720 full-colour dubbelzijdige tellers (43 full-colour dubbelzijdige dubbelzijdige tellers)
 • Drie dubbelzijdige kaartbladen van 22 x 34 inch in kleur
 • Eén 10-zijdige dobbelsteen
 • Regelboek van 32 pagina’s
 • Scenarioboek van 24 pagina’s
 • Spelershulpkaarten: twee kaarten van 8,5 x 11 inch met speloverzichten en tabellen

TIJDSCHAAL: 20 minuten per beurt
KAARTSCHAAL: 70 meter per vak
EENHEIDSSCHAAL: 100 man per krachtpunt
AANTAL SPELERS: Eén tot vier

The Great Battles of Alexander: Deluxe Edition, the updated, expanded, full-color-enhanced version of the best-selling, multi-award-winning game system that started the Great Battles of History series, includes new game counters, maps, packaging, battles, and scenarios that cover all the major battles from the original game and the Juggernaut module, plus five additional battles … ten in all. The Great Battles of Alexander: Deluxe Edition is virtually the complete history of Alexander the Great and the Macedonian art of war.

Game features:

 • Third Edition rules, with many changes and additions
 • New maps for The Granicus and Chaeronea, plus an expanded Gaugamela map
 • Armies for the Danubian tribes, Illyrians, Greeks, Persians, Scythians, and Indians
 • Eighteen new Macedonian Commanders
 • New Restricted Line Command system for Persians, Indians and Greeks
 • Wing Commanders and Macedonian Contingent Commanders
 • Cavalry Shock Formations: The Companion Wedge and the Thessalian Diamond
 • The Persian Immortals and Kinsmen, Macedonian artillery, cataphracted cavalry … and cataphracted elephants!

Components:

 • 720 full-color two-sided counters (43 full-color two-sided double-size counters)
 • Three full-color double-sided 22×34″ map sheets
 • One 10-sided die
 • 32-page Rule Book
 • 24-page Scenario Book
 • Player Aid Cards: Two 8.5×11″ cards showing game charts & tables

TIME SCALE: 20 minutes per turn
MAP SCALE: 70 yards per hex
UNIT SCALE: 100 men per strength point
NUMBER OF PLAYERS: One to four