Aanbieding!

Folded Space Dinosaur Island Insert

 15,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 3800500972473 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Ditzelfde inzetstuk werkt ook met de Dinosaur Island Extreme Edition®

Insert compatibel met Totally Liquid Extreme Edition®-uitbreiding voor Dinosaur Island. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. Veel van de bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. De regels en borden fungeren als deksel bovenop de bakjes.

Deze Campaign 3-inzet is ontworpen om compatibel te zijn met Dinosaur Island Extreme Edition®. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. Veel van de bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. De regels en borden fungeren als deksel bovenop de bakjes. Ditzelfde inzetstuk werkt ook met de Totally Liquid Extreme Edition®-uitbreiding. Het inzetstuk bestaat uit twee lagen, slechts in één hoek, je kunt rechtsboven de onderste lagenbak zien. Merk ook op hoe de dino-recepttegels in de andere bovenhoek zijn gestapeld, en dat de speler en het spelbord onderin de doos op elkaar liggen. Het dienblad voor de dino’s is zo groot mogelijk gemaakt om het gemakkelijk te maken om de gewone triceratops-stukken of de volledige KS-selectie van soorten op te bergen. Er is ruimte voor alle kaarten in de hoes. Elke speler heeft zijn eigen aparte lade voor zijn stukken. Hier is een bakje voor het opbergen van alle bezoekersmeeples (voordat ze in de zak worden geplaatst), en een bakje voor het opbergen van de VIP-bezoekers en de dobbelstenen. Er is een grote lade voor verticale opslag van de laboratoriumupgrades, paddocks en attractietegels. Dan zijn er twee aparte bakjes voor het opbergen van de metalen munten, ook verticaal voor gemakkelijke toegang. Aan weerszijden van de tafel kan één dienblad worden geplaatst. De twee muntenbakjes kunnen op twee manieren worden gemonteerd: voor verticale opslag van de metalen munten of als een eenvoudige doos voor het opbergen van de kaartmunten uit het spel. Houd er rekening mee dat als de metalen munten worden gebruikt, er geen andere opslagruimte is voor de kaarten, en dat deze elders moeten worden bewaard. Voor deze inzet gaan de spelborden naar de onderkant en de inzetbakjes naar boven, zoals hierboven vermeld. Zodra alle trays erin zijn geplaatst, volgt het regelboek. Hierna zou de bezoekerstas moeten gaan, met de knopen van het touwtje in de ruimtes gestopt, zoals weergegeven. Ten slotte wordt de fast pass-polsband over de pees geplaatst. De doos is dan volledig gevuld en het deksel sluit gelijk en het spel kan verticaal worden opgeborgen. Let op: de insteek heeft wel ruimte voor de “create your own” attractie- en lab-upgradekaarten, maar er is GEEN ruimte voor het jargon tokens en drie “maak je eigen” dino-recepttegels. Deze moeten apart worden bewaard in de Totally Liquid-box. De KS-pogs hebben geen gleuf in de inzetstukken. Dit product bestaat uit een flat-pack van 4 Evacore-platen. De bakjes moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

This same insert also works with the Dinosaur Island Extreme Edition®

Insert compatible with Totally Liquid Extreme Edition® expansion for Dinosaur Island. The design provides both efficient storage and improved game play. Many of the trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The rules and boards act as a lid on top of the trays.

This Campaign 3 insert is designed to be compatible with Dinosaur Island Extreme Edition®. The design provides both efficient storage and improved game play. Many of the trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The rules and boards act as a lid on top of the trays. This same insert also works with the Totally Liquid Extreme Edition® expansion. The insert is in two layers just in one corner, you can see in the top right the bottom layer tray. Also note here how the dino recipe tiles are stacked in the other top corner, and that the player and game boards are on top of each other in the bottom of the box. The tray for the dinos was made as large as possible to make it easy to store either the regular triceratops pieces, or the full KS selection of species. There is space for all cards to be sleeved. Each player has their own separate tray for their pieces. here is a tray for storing all visitor meeples (prior to them being placed in the bag), and a tray for storing the VIP visitors and the dice. There is a large tray for vertical storage of the lab upgrades, paddocks, and attraction tiles. Then there are two separate trays for storing the metal coins, also vertically for ease of access. One tray can be placed on either side of the table. The two coin trays can be assembled in one of two ways: either for vertical storage of the metal coins or as a simple box for storing the card coins from the game. Note that if the metal coins are used there is not then another storage space for the card ones, and these would need to be kept elsewhere.For this insert the game boards go on the bottom and the insert trays on top, as noted above. Once all trays are placed inside, next goes the rulebook. After this should go the visitor bag, with the knots from the string tucked into the spaces as shown. Lastly the fast pass wrist band is placed over the string. The box is then fully loaded, and the lid will close flush and the game can be stored vertically.Note: the insert does have space for the “create your own” attraction and lab upgrade cards, but it does NOT have space for the slang tokens and three “create your own” dino recipe tiles. These would need to be stored separately in the Totally Liquid box. The KS pogs do not have a slot in the inserts. This product consists of a flat-pack of 4 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.