Aanbieding!

Folded Space Castles of Burgundy Insert V2

 16,50

Slechts 1 resterend op voorraad

Artikelnummer: 3800500972770 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Compatibel met Castles of Burgundy®, zowel de jubileumeditie als de originele edities van de game. Opmerking: inzet ontworpen voor games met externe doosafmetingen van 31,2 x 21,6 x 7,0 cm. Dit is het herziene ontwerp voor Kastelen van Bourgondië.
Inzetstuk compatibel met Castles of Burgundy: Anniversary Edition®, en heeft ook trays voor de The Card Game®-versie. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. De bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. De regels en borden fungeren als deksel bovenop de bakjes.
De insert kan worden gebruikt met de originele editie van Castles of Burgundy® en bevat dan ook de versie van The Dice Game®. Meer hierover hieronder. Er is een bakje voor de werkfiches en uitbreidingstegels, en ook een apart bakje voor de zilveren munten, de witte dobbelsteen en de herbergtegels. Er zijn bakken voor de gebouwen, vee, kloosters, kastelen, mijnen, schepen en zwarte hex-fiches. Het laatste dienblad heeft een gleuf voor The Shield-tegels. Er is één diepe bak voor de handelsgoederentegels, die gebruikt kan worden als schudder om ze te mengen voordat ze op het bord worden geplaatst. Er is ook één bakje voor de bonustegels. De kaartladen hebben sleuven voor elk type kaart uit het spel, en alle kaarten kunnen in een hoes worden gestopt. Let op: deze kaarttrays hebben geen bodem. De derde bak is een vulbak. De kaartladen kunnen indien nodig ook worden toegevoegd aan de kleinere speldoos van de kaartversie van het spel, zodat ze tijdens het transport kunnen worden geordend. Bij gebruik op deze manier tilt het feit dat de kaarten verticaal worden bewaard het deksel van deze doos met 15 mm op. De bakjes vullen samen met de planken en regels de doos volledig, de deksel sluit vlak en vervolgens kan de doos verticaal worden opgeborgen. Zodra alle bakjes in de doos zitten, wordt één van de overzichtsborden bovenop de twee kaartbakjes geplaatst. Plaats vervolgens de spelregels er bovenop, gevolgd door de drie overige overzichtsborden. Voeg vervolgens de spelersborden toe, gevolgd door het spelbord. Zoals hierboven vermeld is het inzetstuk ook compatibel met de originele editie van Castles of Burgundy®. Wanneer het op deze manier wordt gebruikt, kan het inzetstuk zowel The Card Game®- als The Dice Game®-versies opslaan. Het inzetstuk heeft één extra bakje, dat niet wordt gebruikt voor de jubileumeditie, en dat de plaats inneemt van de handelsroutetegels. Dit bakje kan gebruikt worden om de dobbelstenen van The Dice Game® in op te bergen. Aan de onderste laag met dienbladen zijn extra poten toegevoegd om de ruimte van de dikkere planken van de jubileumeditie te vullen, zoals weergegeven in de tweede afbeelding. Bij het inpakken van de doos moet u het dobbelsteenspelblok op de kaartladen plaatsen en de overige borden en regels erbovenop plaatsen. Hiermee wordt de doos weer gevuld, zodat het spel verticaal kan worden opgeborgen. Dit product bestaat uit een flat-pack van 4 Evacore-platen. De trays moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

Compatible with Castles of Burgundy®, both the Anniversary Edition and original editions of the game. Note: Insert designed for game with external box dimensions of 31.2 x 21.6 x 7.0 cm. This is the revised design for Castles of Burgundy.
Insert compatible with Castles of Burgundy: Anniversary Edition®, and also has trays for The Card Game® version. The design provides both efficient storage and improved game play. The trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The rules and boards act as a lid on top of the trays.
The insert can be used with the original edition of Castles of Burgundy® and then also stores The Dice Game® version. More on this below. There is a tray for the worker chips and expansion hex tiles, and also a separate tray for the silver coins, white die, and the Inn hex tiles. There are trays are for the buildings, livestock, monasteries, castles, mines, ships and black hex tokens. The last tray has a slot for The Shield tiles. There is one deep tray for the trade goods tiles, which can be used as a shaker to mix them prior to being placed on the board. There is also one tray for the bonus tiles. The card trays have slots for each type of card from the game, and all cards can be sleeved. Note that these card trays have no bottom. The third tray is a filler tray. The card trays can be also added when needed to the smaller game box from the card version of the game to organise them while being transported. When used in this way the fact that the cards are stored vertically lifts the lid on this box by 15 mm. The trays together with the boards and rules fully fill the box, the lid closes flush, and then the box can be stored vertically. Once all the trays are in the box, one of the overview boards is placed on top of the two card trays. Then place the rule books on top of everything, followed by the three remaining overview boards. Next add the player boards, followed finally by the game board. As noted above the insert is also compatible with Castles of Burgundy® original edition. When used like this the insert can then store both The Card Game® and The Dice Game® versions. The insert has one additional tray, not used for the Anniversary Edition, which takes the place of the trade route tiles. This tray can be used to store the dice from The Dice Game®. The bottom layer of trays have additional legs added to fill the space of the thicker boards of the Anniversary Edition as shown in the second image. When packing the box you should put the dice game pad on top of the card trays and place the remaining boards and rules on top. This again fill the box so the game could be stored vertically. This product consists of a flat-pack of 4 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.