Aanbieding!

Evolution Oceans

 53,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 892884000234 Categorieën: , , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 2 a 4
Gem speelduur 60 a 90 min

Oceans is drie jaar in de maak en is een op zichzelf staand spel in de bekroonde Evolution-serie. Met meer dan 120 kunstwerken, 40 scenariokaarten en meer dan 100 unieke eigenschappenkaarten is Oceans het meest ambitieuze project dat North Star Games ooit heeft aangepakt.

Thema
Oceans toont de grenzen tussen de bekende wereld nabij het oceaanoppervlak en de mysteries die op de loer liggen in het diepste onontdekte gebied van de aarde. Betreed een enorme onderwaterkosmos: een mysterieuze, onderling verbonden wereld van scherpe tanden, gloeiende ogen en zwarte inkt, waar je overleving afhangt van je vermogen om je aan te passen aan het onbekende.

De basis van de oceanische voedselketen bestaat uit miljarden eencellige organismen, fytoplankton genaamd, die de energie van de zon opvangen door middel van fotosynthese. Elke andere soort in de oceaan is een roofdier, de ene groter dan de andere, tot aan de gevreesde Apex Predator toe. En nog groter dan Apex Predators zijn enorme walvissen die zachtjes door de oceaan zwemmen en alles op hun pad oprapen. Dit ecosysteem bootst de bekende wereld aan de oppervlakte na.

Maar er is meer als je bereid bent dieper te duiken…

Oceans bevat ook een kaartspel van 100 unieke krachtkaarten genaamd The Deep, die het onbekende vertegenwoordigen. Deze krachtige kaarten doorbreken de realiteit die je bent gaan accepteren, variërend van verbazingwekkende dingen gevonden in de oceaan tot de fantastische Kraken of Leviathan.

Gameplay
Oceans is een interactieve engine builder, waarin spelers hun soort evolueren in een voortdurend veranderend ecosysteem. Spelers moeten hun onderling verbonden ecosysteem aanpassen om te overleven tegen de onvermijdelijke loop van de tijd (veroudering), evenals tegen een groot aantal roofdieren die op zoek zijn naar voedsel.

Tijdens de eerste helft van het spel gebruiken spelers eigenschappen uit een stapel Surface-kaarten om hun soort te wijzigen. Met slechts 12 Surface-eigenschappen kun je gemakkelijk aan je eerste game beginnen zonder overweldigd te worden door nieuwe kaarten. Deze eigenschappen zijn gekozen vanwege hun rijke thematische onderlinge verbindingen, waardoor synergetisch kaartspel ontstaat dat een oceanisch ecosysteem nabootst. De Surface-eigenschappen zorgen voor stabiliteit in de spelomgeving.

Tijdens de tweede helft van het spel kunnen spelers krachtkaarten uit The Deep gebruiken om de stabiliteit te verstoren. Met meer dan 100 unieke eigenschappen in The Deep zullen spelers in de loop van veel games langzaam spelveranderende eigenschappen ontdekken. Deze eigenschappen zijn ontworpen om verwondering en ongeloof op te roepen – om je verbeelding te prikkelen terwijl je nadenkt over de fantastische synergieën die mogelijk zijn in Oceans.

Daarnaast zijn er 2 willekeurig gekozen scenariokaarten die op verschillende momenten tijdens het spel worden geactiveerd en gedeactiveerd. De scenariokaarten hebben invloed op de basisprincipes van de gameplay en moedigen mensen aan om bij elk spel hun speelstijl en strategie te variëren.

De Evolution-serie
Oceans is een op zichzelf staande game in de Evolution-serie, maar wijkt enorm af van andere games in de serie. De beurtstructuur is vereenvoudigd, het spel is veel vergevingsgezinder en het web van onderlinge verbindingen is dramatisch toegenomen. Terwijl Evolution het gevoel heeft van een traditioneel heen en weer gevechtsspel als Magic: The Gathering, heeft Oceans het gevoel van een interactieve engine builder waarin alles met elkaar verbonden is, en waar je engine zich voortdurend moet aanpassen aan een veranderende omgeving.

Sluit je aan bij de Oceans Discord-community voor regelvragen, strategiediscussies en om betrokken te raken bij toekomstige speltests.

Three years in the making, Oceans is a stand-alone game in the award-winning Evolution series. With over 120 works of art, 40 scenarios cards, and more than 100 unique trait cards, Oceans is the most ambitious project North Star Games has ever tackled.

Theme
Oceans depicts the boundaries between the known world near the ocean’s surface, and the mysteries lurking in Earth’s deepest unexplored region. Enter a vast, underwater cosmos: a mysterious interconnected world of sharp teeth, glowing eyes, and black ink, where your survival depends on your ability to adapt to the unknown.

The foundation of the oceanic food chain are billions of one-celled organisms called phytoplankton that capture the sun’s energy through photosynthesis. Every other species in the ocean is a predator, each bigger than the next, all the way up to the dreaded Apex Predator. And even bigger than Apex Predators are enormous Whales that gently swim through the ocean scooping up everything in their path. This ecosystem mimics the known world near the surface.

But there is more if you are willing to dive deeper…

Oceans also includes a deck of 100 unique power cards called The Deep that represents the unknown. These powerful cards break the seams of the reality you’ve come to accept, ranging from astonishing things found in the ocean, to the fantastical Kraken or Leviathan.

Gameplay
Oceans is an interactive engine builder, where players evolve their species in a continually changing ecosystem. Players must adapt their interconnected ecosystem to survive against the inevitable march of time (Aging), as well as a multitude of predators looking for food.

During the first half of the game, players use traits from a deck of Surface cards to modify their species. With only 12 Surface traits, it’s easy to wade into your first game without being overwhelmed by new cards. These traits were chosen for their rich thematic interconnections, providing synergistic card play that mimics an oceanic ecosystem. The Surface traits bring stability to the game environment.

During the second half of the game, players can use power cards from The Deep to disrupt the stability. With over 100 unique traits in The Deep, players will slowly discover game-altering traits over the course of many games. These traits were designed to evoke wonder and disbelief – to spark your imagination as you consider the fantastic synergies that are possible in Oceans.

Additionally, there are 2 randomly chosen scenario cards that activate and deactivate at various points during the game. The scenario cards impact the basic tenets of gameplay, encouraging people to vary their play style and strategy each game.

The Evolution Series
Oceans is a stand-alone game in the Evolution series, but it’s a vast departure from other games in the series. The turn structure has been simplified, the game play is much more forgiving, and the web of interconnections has increased dramatically. Whereas Evolution has the feeling of a traditional back-and-forth battle game like Magic: The Gathering, Oceans has the feel of an interactive engine builder where everything is interconnected, and where your engine must continually adapt to a changing environment.

Join the Oceans Discord community for rule questions, strategy discussions, and to get involved in future playtesting.