Aanbieding!

Empire of the Sun – 2nd edition

 61,00

Uitverkocht

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 1 a 2
Gem speelduur 360 min

Empire of the Sun (EotS) is het derde kaartgestuurde ontwerp van Mark Herman sinds hij het systeem in de hobby introduceerde in We The People. EotS is een strategische blik op de hele oorlog in de Stille Oceaan, vanaf de aanval op Pearl Harbor tot de overgave van Japan. EotS is het eerste kaartgestuurde spel (CDG) dat het systeem dichter bij een klassiek zeshoekig oorlogsspel brengt, terwijl alle spanning en onzekerheid behouden blijft die mensen van een CDG gewend zijn. Spelers spelen de rol van MacArthur, Yamamoto, Nimitz en Mountbatten terwijl je je strijdkrachten over de hele wereld leidt, van India tot Hawaï en van Alaska tot Australië. Dit wordt weergegeven op één enkele kaart, gebaseerd op een projectie van gelijke oppervlakten uit 1942 van het gehele strijdtoneel.

Net als in andere spellen waarbij het CDG-systeem wordt gebruikt, proberen spelers de impact van hun kaarten te maximaliseren, zelfs als ze hun bedoelingen en valstrikken voor hun tegenstander verbergen. De speler wordt geconfronteerd met een breed scala aan duidelijke strategische keuzes. De focus van EotS ligt op het aansturen van grote offensieve opmarsassen. De Japanners worden al vroeg in het spel uitgedaagd om hun historische expansie te realiseren terwijl de geallieerde troepen tegen de klok vechten om te reageren met hun ter plaatse aanwezige troepen die proberen maximale schade aan te richten aan de moeilijk te vervangen Japanse veteraneneenheden.

Gevechten in EotS zijn gebaseerd op het succesvol inzetten van superieure gecombineerde land-, lucht- en zeestrijdkrachten in een gevechtssysteem met twee niveaus. Het eerste niveau is de resolutie van lucht-zeegevechten, het tweede niveau omvat grondgevechten. Het hoogtepunt van beide niveaus resulteert in één partij die de overhand heeft in de strijd.

De belangrijkste variabele bij het bepalen van de strategische overwinning is het niveau van de Amerikaanse politieke wil. De Japanners winnen het spel door de VS tot een onderhandelde vrede te dwingen, wat historisch gezien niet is bereikt. De Japanners bereiken dit door landen als India, China en Australië uit de oorlog te slaan, terwijl ze de Verenigde Staten enorme verliezen toebrengen. De levering van de A-bom volgens het historische schema is geen garantie, omdat vaak Operatie Olympic en de invasie van Japan noodzakelijk zijn. Het is vaak in het donkerste uur dat de Japanners de overwinning behalen in EotS.
EotS-scenario’s zijn ontworpen met de drukke enthousiaste, grognard en competitieve toernooispeler in gedachten. EotS is ontworpen om te worden gespeeld in jaarlijkse scenario’s (1942, 1943 en 1944) van elk drie beurten die in minder dan twee uur worden gespeeld. Als je een fan bent van CDG’s, stuurt EotS het genre een bekende, maar nieuwe richting. Als je een fan bent van klassieke zeshoekige oorlogsspellen, heeft deze game alle functies die je in de eerste plaats tot deze hobby hebben gebracht, maar met een nieuw niveau van opwinding en herspeelbaarheid. Het spel is uitgebreid, maar gemakkelijk te leren.

TIJDSCHAAL: 4 maanden per beurt
KAARTSCHAAL: 150 mijl per vakje
EENHEIDSSCHAAL: Brigade, Divisie, Korps en Leger

ONTWERPER: Mark Herman
ONTWIKKELAAR: Stephen Newberg
KAART & KAART KUNST: Mark Simonitch
TEGENKUNST: Mark Simonitch, Dave Lawrence, & Rodger B. MacGowan

Empire of the Sun (EotS) is Mark Herman’s third card driven design since he introduced the system to the hobby in We The People. EotS is a strategic level look at the entire War in the Pacific from the attack on Pearl Harbor until the surrender of Japan. EotS is the first card driven game (CDG) to move the system closer to a classic hexagon wargame, while retaining all of the tension and uncertainty people have come to expect from a CDG. Players are cast in the role of MacArthur, Yamamoto, Nimitz, and Mountbatten as you direct your forces across the breadth of the globe from India to Hawaii and from Alaska to Australia. This is represented on a single map based on a 1942 equal area projection of the entire theater of conflict.

As in other games using the CDG system, players try to maximize the impact of their cards even as they hide their intentions and traps from their opponent. The player is faced with a wide set of clear strategic choices. The focus of EotS is on directing major offensive axes of advance. The Japanese early in the game are challenged to achieve their historical expansion as Allied forces battle the clock to react with their in-place forces trying to achieve maximum damage to the hard-to-replace Japanese veteran units.

Combat in EotS is based on successfully bringing superior combined land, air, and sea forces to bear in a two-tiered combat system. The first tier is the resolution of air-naval combat, the second tier covers ground combat. The culmination of both tiers results in one side prevailing in battle.

The key variable in determining strategic victory is the level of U.S. political will. The Japanese win the game by forcing the U.S. into a negotiated peace, which was not achieved historically. The Japanese achieve this by knocking countries like India, China, and Australia out of the war, while inflicting massive casualties on the United States. The delivery of the A-bomb on its historical schedule is not a guarantee, often necessitating Operation Olympic and the invasion of Japan. It is often in its darkest hour that the Japanese find victory in EotS.
EotS scenarios were designed with the busy enthusiast, grognard, and competitive tournament player in mind. EotS was designed to be played n yearly scenarios (1942, 1943, and 1944) of three turns each that play in under two hours. If you are a fan of CDG’s, EotS takes the genre into a familiar, but new direction. If you are a fan of classic hexagon wargames, this game has all of the features that brought you to this hobby in the first place, but with a new level of excitement and replayability. The game is comprehensive, but easy to learn.

TIME SCALE: 4 months per turn
MAP SCALE: 150 miles per hex
UNIT SCALE: Brigade, Division, Corps, and Army

DESIGNER: Mark Herman
DEVELOPER: Stephen Newberg
MAP & CARD ART: Mark Simonitch
COUNTER ART: Mark Simonitch, Dave Lawrence, & Rodger B. MacGowan