Aanbieding!

Command & Colors Medieval

 67,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 817054011674 Categorieën: , , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 1 a 4
Gem speelduur 60 min

Commands & Colors: Medieval is gebaseerd op het zeer succesvolle Commands & Colors-spelsysteem en is qua ontwerp niet overdreven complex. Het middeleeuwse spel introduceert veel nieuwe spelconcepten in het Commands & Colors-systeem, die historische diepte en smaak toevoegen. Enkele van de nieuwe concepten zijn:

Superieur pantser en status tijdens gevechten

Cavalerie-eenheden nemen toe tot 4 blokken

Dobbelstenen voor zware infanteriegevechten worden teruggebracht van 5 dobbelstenen naar 4

Light Bow Cavalry-eenheden kunnen het Parthian Shot gebruiken wanneer ze ontwijken

Toch blijven sommige spelmechanismen van Commands & Colors bekend bij spelers van andere games in het systeem, zoals het spel middeleeuwse commandokaarten die beweging aandrijven terwijl ze een ‘oorlogsmist’ creëren, en de gevechtsdobbelstenen die gevechten snel en efficiënt zullen oplossen. De gestileerde slagveldscenariokaarten benadrukken de belangrijke terreinkenmerken en benadrukken de historische inzet van strijdkrachten op schaal met het spelsysteem. De schaal van het spel is flexibel en varieert van gevecht tot gevecht. Voor sommige scenario’s kan een eenheid een Chiliarchie van soldaten vertegenwoordigen, terwijl in andere scenario’s een eenheid slechts een paar dappere strijders kan vertegenwoordigen. De tactieken op het slagveld die je moet uitvoeren om de overwinning te behalen, komen echter opmerkelijk goed overeen met de sterke punten en beperkingen van de verschillende middeleeuwse eenheidstypen, hun wapens, het terrein en de geschiedenis.

De middeleeuwse veldslagen die in het scenarioboek worden getoond, concentreren zich op de historische confrontaties tussen het Byzantijnse Rijk en de Sassanidische Perzen (530 tot 627 n.Chr.) met een kleine omweg om de Moren en hun rebellenbondgenoten (645 – 648 n.Chr.) te bevechten. Het Byzantijnse rijk was tijdens deze periode van de middeleeuwse geschiedenis er een van voortdurende transitie en reorganisatie. Het leger had de neiging zijn oostelijke tegenstanders te weerspiegelen door een toenemend aantal gepantserde cavalerieformaties (Cataphracts) en meer rakettroepen in te zetten. Toch is de manier waarop de Byzantijnen hun tactieken op het slagveld aanpasten in relatie tot de vijand waarmee ze te maken kregen misschien wel de belangrijkste reden voor de lange levensduur van hun rijk.

Hoewel het Byzantijnse leger aan andere grenzen vocht, tegen een groot aantal tegenstanders, Visigoten, Vandalen, Ostrogoten, Franken en Alemannen, vallen deze conflicten buiten de reikwijdte en ruimte van dit ene pakket. Er zullen aanvullende uitbreidingsmodules verschijnen die deze gevechten aanpakken.

Ik geloof echt dat de game Commands & Colors: Medieval zelfs de meest ervaren Commands & Colors-spelers veel nieuwe uitdagingen en ervaringen zal bieden.

Commands & Colors: Medieval is based on the highly successful Commands & Colors game system and by design is not overly complex. The Medieval game introduces many new game concepts to the Commands & Colors system, which add historical depth and flavor. Some of the new concepts are:

Superior armor and status when battling

Cavalry units increase to 4 blocks

Heavy infantry battle dice are reduced from 5 dice down to 4

Light Bow Cavalry units can employ the Parthian Shot when they evade

Still, some Commands & Colors game mechanics remain familiar to players of other games in the system, like the deck of Medieval Command cards that drive movement while creating a “fog of war,” and the battle dice that will resolve combat quickly and efficiently. The stylized battlefield scenario maps emphasize the important terrain features and highlight the historical deployment of forces in scale with the game system. The scale of the game is flexible, and varies from battle to battle. For some scenarios, a unit may represent a Chiliarchy of soldiers, while in other scenarios a unit may represent just a few brave warriors. The battlefield tactics, however, that you will need to execute to gain victory conform remarkably well to the strengths and limitations of the various medieval unit types, their weapons, the terrain, and history.

The medieval battles showcased in the scenario book focus on the historical confrontations between the Byzantine Empire and Sassanid Persians (530 to 627 AD) with a slight detour to battle the Moors and their rebel allies (645 – 648 AD). The Byzantine Empire during this period of medieval history was one of constant transition and reorganization. Its army tended to mirror its eastern adversaries by deploying an increasing number of armored cavalry formations (Cataphracts) and more missile troops. Yet, it was how the Byzantines adapted their battlefield tactics in relation to the enemy it faced that is perhaps the chief reason for the longevity of their Empire.

Although the Byzantine army fought on other frontiers, against a multitude of opponents, Visigoths, Vandals, Ostrogoths, Franks, Alemanni, those conflicts are beyond the scope and space of this one package. Additional expansion modules that address those battles will be forthcoming.

I truly believe the Commands & Colors: Medieval game will provide even the most veteran Commands & Colors players many new challenges and experiences.